دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
شنبه ۲۶ مرداد‌ماه ۱۳۸۱

برای زباله دان تاریخ

انديشه های بشری اگر که ژرف باشند,اگر از سايرين متفاوت باشند,يا توسط انديشمند-در اثر فشار بی انديشگان تنبل از تفکر-به دست فراموشی سپرده می شوند يا تا ابد در وی مدفون خواهند ماند;که در هر دو صورت به زباله دان تاريخ خواهند پيوست

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک