دیده‌بان گاه‌نگاری‌های بهرنگ تاج‌دین
خوراک وبلاگ
پنجشنبه ۵ تیر‌ماه ۱۳۸۲

آزمايش اوليه

موويبل تايپ! کار می‌کني؟
اگه راست می‌گی کار کن!
چه حس جالبيه!
با خيال راحت، می‌شينی تو خونه خودت، با وجدان راحت تو فضای اختصاصی خودت، هر چقدر دلت خواست برای بقيه سصخنرانی می‌کنين.
اين سخنان گهربار دوشنبه ۵ صبح نوشته شده‌اند ها! اون موقع که اينو برای اولين بار تست کردم، تا ده روز هيچی خودم نمی‌ديدم.
فعلا

بالاترین  دلیشس  توییتر  فرندفید  فیس‌بوک